บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอุเทน นันทสมบัติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบุษบา ศรีไกรเพชร์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายวัชรินทร์ บุญหาญ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายจักรพงษ์ แผ่นทอง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางรัชนี ตั้งบริบูรณ์รัตน์

นางพรพิไล จันทะภา

นางศุภลักษณ์ วีระพลศิลป์

นางพรนิภา ดวงชิน

นางทิวาพร เศรษฐโสภณ

นางละมัย พุทธกาล

นางสาวกนกนันท์ วรรณภาส

นางเทียมจันทร์ บัวช่วย

นายชัยณรงค์ คำภูมิหา

นางสาวพรพิมล ตรีศาสตร์

นางสาวกาญจนา เคนสี

นางสาวนาฏลัดดา จุลมา

นางสาวพิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา

นางธาริณี ราชสีห์

นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย

นางสาวภัทธิยา แสนจำสาร

นางประภัสสร ปานเนาว์

นางศิริญาดา ครุธแก้ว

นางกาญจนา ปินใจยศ

นายกอบตระกูล นะรินยา

หัวหน้าระดับชั้น ม.6

นางสาวอรุณวรรณ์ ปัญเศษ

นางสาวปรียานุช มาตยารักษ์

นายสมพร บุญประมวล

นางสาวทัศนีย์ หาแก้ว

นางสุนันทา บุระคำ

นางชุลิตา ไชยหงษ์

นางสาวอมรรัตน์ โม้ทองศรี