บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกนกนันท์ วรรณภาส

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธาริณี ราชสีห์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวภัทธิยา แสนจำสาร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายจักรพงษ์ แผ่นทอง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางรัชนี ตั้งบริบูรณ์รัตน์

นางพรนิภา ดวงชิน

นางเทียมจันทร์ บัวช่วย

นางพรพิไล จันทะภา

นางสาวพิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา

นางศิริญาดา ครุธแก้ว

นางสาวพรพิมล ตรีศาสตร์

นางศุภลักษณ์ วีระพลศิลป์

นายอุเทน นันสมบัติ

นางธาริณี ราชสีห์

นางสาวภัทธิยา แสนจำสาร

นางบุษบา ศรีไกรเพชร์

นายชัยณรงค์ คำภูมิหา

นางประภัสสร ปานเนาว์

นายวัชรินทร์ บุญหาญ

นางสาวนาฏลัดดา จุลมา

นางสาวกาญจนา เคนสี

นางสาวอรุณวรรณ์ ปัญเศษ

นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย

นางกาญจนา ปินใจยศ

นายจักรพงษ์ แผ่นทอง

นายกอบตระกูล นะรินยา

หัวหน้าระดับชั้น ม.6

นางสาวปรียานุช มาตยารักษ์

นางสาวทัศนีย์ หาแก้ว

นางสุนันทา บุระคำ

นางสาวอมรรัตน์ โม้ทองศรี

นางชุลิตา ไชยหงษ์

นางสาวอรษา ดิษฐ์เจริญ

นายนครินทร์ สระแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นางสาวบุญยอร อุดมเวช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน


นางสาวพนิตพร ลัญจกรกีรติกุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน