บุคลากร

นายอุเทน นันสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางทิวาพร เศรษฐโสภณ
นางรัชนี ตั้งบริบูรณ์รัตน์
นางละมัย พุทธกาล
นางพรพิไล จันทะภา
นางวรรณา ตางจงราช
นางศิริพร ครุธแก้ว
นางศุภลักษณ์ วีระพลศิลป์
นางสาวกนกนันท์ วรรณภาส
นางเทียมจันทร์ บัวช่วย
นางพรนิภา ดวงชิน
นางสาวกาญจนา เคนสี
นางสาวพรพิมล ตรีศาสตร์
นายชัยณรงค์ คำภูมิหา
นางสาวพิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา
นางธาริณี ราชสีห์
นางสาวนาฏลัดดา จุลมา
นายวัชรินทร์ บุญหาญ
นางสาวภัทธิยา แสนจำสาร
นางประภัสสร ปานเนาว์
นางบุษบา ศรีไกรเพชร์
นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย
นางสาวจุฑามาส ศรีแสนปาง
นายจักรพงษ์ แผ่นทอง
นางกาญจนา ปินใจยศ
นายกอบตระกูล นะรินยา
นางสาวอรุณวรรณ์ ปัญเศษ
นางสุนันทา บุระคำ

Comments are closed.