ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ได้จัดโครงการ ” อบรมปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ “  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร3) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เป็นผู้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

ในการนี้คณะครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากรและให้กำลังใจแก่ลูกๆที่เข้ารับการอบรมทุกคน

หลังจากรับฟังคำแนะนำจากวิทยากรแล้ว นักเรียนก็เริ่มกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยกิจกรรมแบ่งเป็นหลายช่วง ตามหัวข้อดังนี้
หัวข้อที่ 1. เรื่อง ความหลากหลายของเซลล์สิ่งมีชีวิต
หัวข้อที่ 2. เรื่อง สารเคมีในสิ่งมีชีวิต
หัวข้อที่ 3. เรื่อง โครงสร้างร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
หัวข้อที่ 4. เรื่อง จุลินทรีย์

บรรยากาศในการอบรมตลอดทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนได้รับการปรับพื้นฐานทางวิทยาสาสตร์และได้ฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดสู่กิจกรรมในชั้นเรียนต่อไป

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/uQFpgGkTR2qykT7eA

รายชื่อวิทยากร :
1. ดร.กิตติ ตันเมืองปัก
2. อ.พรชนก บุญลับ