วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คาบชุมนุม 14.40 – 15.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม และกิจกรรมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ในรายการต่างๆ โดยกิจกรรมการแข่งขันมีดังนี้ กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว กิจกรรม A-MATH กิจกรรม SODUKU และ เครื่องคิดเลขคาสิโอ