กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน
ยิงจรวดพลังลม ประเภทแม่นยำ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 25565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันในระดับ ม.ต้น และได้รับรางวัลดังนี้

แก่นนครวิทยาลัยทีม B
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ

1. ด.ญ.อภิชญา ศรีชำนิ ชั้น ม.2/2
2.ด.ญ.กิตติยาพร สุนทรพิทักษ์ ชั้น ม.2/2
3. ด.ช.ณปกร กุนอก ชั้น ม.2/2

แก่นนครวิทยาลัยทีม A
ได้รับ รางวัลชมเชย

1. ด.ญ.อัจฉรา ผลาพรหม ชั้น ม.2/2
2. ด.ญ.นัทธ์ชนัน ทศชา ชั้น ม.2/2
3. ด.ช.ขวัญประชา สุดชา ชั้น ม.2/2

ผู้ควบคุมทีม
1. ครูวัชรินทร์ บุญหาญ
2. ครูจักรพงษ์ แผ่นทอง
3. ครูศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย