กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565

โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 ทีม ได้รับรางวัลดังนี้

✨✨✨ระดับ ม.ต้น✨✨✨
✓ รางวัลชนะเลิศ 🎉🎉🎉
“แก่นนคร ม.ต้น ทีม A” ประกอบด้วย
1. นายขวัญประชา สุดชา ชั้น ม.2/2
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ทศชา ชั้น ม.2/2
3. เด็กหญิงอัจฉรา ผลาพรหม ชั้น ม.2/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 🎉🎉
“แก่นนคร ม.ต้น ทีม B” ประกอบด้วย
1. นายณปกร กุนอก ชั้น ม.2/2
2. เด็กหญิงอภิชญา ศรีชำนิ ชั้น ม.2/2
3. เด็กหญิงกิตติยาพร สุนทรพิทักษ์ ชั้น ม.2/2

✨✨✨ระดับ ม.ปลาย✨✨✨
✓ #รางวัลรองชนะเลิศ 🎉🎉
“แก่นนคร ม.ปลาย ทีม A” ประกอบด้วย
นายภูบดินทร์ มีหอม ชั้น ม. 6/2
นายฉัตรปกรณ์ คงศรีสรรค์ ชั้น ม.6/2
นายพีระ ศิริมาลา ชั้น ม.6/20

✓ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 🎉
“แก่นนคร ม.ปลาย ทีม B” ประกอบด้วย
นายภูมิเงิน ผาผง ชั้น ม.5/3
นายชลัฐกร การนา ชั้น ม.5/3
นายชัยสิทธิ์ ไทยอ่อน ชั้น ม.5/3

ครูผู้ควบคุมทีม
นายวัชรินทร์ บุญหาญ
นายกอบตระกูล นะรินยา
นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย