✨✨✨✨✨🎉🎉🎉🎉🎉
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ทีมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลดังนี้

✨✨✨ รางวัลชนะเลิศ ✨✨✨
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย


ตัวแทนนักเรียนประกอบด้วย
1. น.ส.โชติกา ภัทรเกริกชัย ชั้น ม.5/2
2. น.ส. เมธาวี ทายัง ชั้น ม.5/2
3. น.ส. ศิริณภัษ เรืองแสง ชั้น ม.5/2


ครูผู้ควบคุมทีม
1. นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย
2. นายวัชรินทร์ บุญหาญ