✨✨✨✨✨🎉🎉🎉🎉🎉
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัล

การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ A-MATH
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในวันที่ 24 กันยายน 2565

โดยตัวแทนจากโรงเรียนแก่นนนครวิทยาลัย ที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

✓ 1. นายกิตติพัฒน์ ถวัลย์เสรีวัฒนา ชั้น ม.6/5
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

✓ 2. นางสาวปนัสยา ดอกพอง ชั้น ม.4/1
ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
การแข่งขัน A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

✓ 3. เด็กชายกฤตพล ชุนบุญมา ชั้น ม.3/4
ได้รับ รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขัน A-MATH (ประเภททีม)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

✓ 4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พงค์เจริญ ชั้น ม.3/14
ได้รับ รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขัน A-MATH (ประเภททีม)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คุณครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
1. ครูกาญจนา เคนสี
2. ครูทัศนีย์ หาแก้ว
3. ครูอมรรัตน์ โม้ทองศรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ คุณครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
ไว้ ณ โอกาสนี้ 😊