ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70
ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.ร้อยเอ็ด

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ จำนวน 9 รายการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลระดับเหรียญทองทุกกิจกรรมรวมทั้งหมด 9 เหรียญทอง และได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.ต้น
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้น
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.ต้น
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.ต้น 
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
    ประเภทสร้างทฤษฎีและคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับ 
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
    ประเภทบูรณาการและนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.ต้น 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.ปลาย
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.ปลาย
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้