วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการ KNW MATH GENIUS TESTS 2022 โดยจัดสอบแข่งขันทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดคำนวณและแก้โจทย์คณิตศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศผลและรับเกียรติบัตรหน้าเสาธงกับคณะผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยรายชื่อนักเรียน Genius มีดังต่อไปนี้ครับ

ชื่อ-สกุลชั้นรางวัลที่ได้รับ
เด็กชายภูริพัฒน์ รองศักดิ์ม.1/16ชนะเลิศ และทุนการศึกษา
เด็กหญิงภูริชญา พงษ์พูลม.1/5รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา
เด็กชายกมลทัศน์ รัศมีม.1/2รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา
เด็กชายภูมิพัฒน์ สุวรรณธาดาม.1/2รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา
เด็กหญิงกรกนก ยี่ภิญโญม.1/2รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา
เด็กหญิงชนัญชิดา จันทร์น้อยม.1/2รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา
เด็กหญิงภัคจิรา จินาวันม.1/3รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา
เด็กหญิงอริสรา โภคทรัพย์ม.1/3รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา
เด็กหญิงวรัญญา ปิยะพิทักษ์ชัยม.1/5รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา
เด็กชายกฤษฏ์ บุญโคกสีม.1/6รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา
เด็กชายพัชรพล โป๊ะประนมม.2/1ชนะเลิศ และทุนการศึกษา
เด็กชายวีระวุฒิ เสนาสุม.2/1รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา
เด็กหญิงโสภิตสุดา มีศรีม.2/1รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา
เด็กหญิงธนัชญา สีเป้ดม.3/1ชนะเลิศ และทุนการศึกษา
นางสาวไอยริษา สริมาม.3/1ชนะเลิศ และทุนการศึกษา
เด็กชายประกฤษฏิ์ณรงค์ พวงไทยสงค์ม.3/1รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา
นายปรมินทร์ สินทรม.4/12ชนะเลิศ และทุนการศึกษา
นายพชรพล แก้วเซ่งม.4/5รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา
นางสาวพฤษภา ลีปานม.4/1รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา
นายชยณัฐ รำพึงม.4/12รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา
นางสาวณัฏฐ์ณวีร์ มาตย์ภูธรม.4/15ชนะเลิศ และทุนการศึกษา
นางสาวเปรมรดา สรรพอาษาม.4/16รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา
นางสาวนลินทิพย์ รักษาเคนม.4/15รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา
นายกฤษฎา ตุทาม.4/15รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา
นายวชิรวิทย์ แก่นจันทร์ม.5/20ชนะเลิศ และทุนการศึกษา
นายอิทธิวัฒน์ พิริยะสุวัฒนาม.5/2รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา
นางสาวขวัญกมล กายจะโป๊ะม.5/20รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา
นางสาวปัณชญา รวีวงศ์อโนทัยม.5/15ชนะเลิศ และทุนการศึกษา
นางสาวอภิสรา ซาซุมม.5/15ชนะเลิศ และทุนการศึกษา
นางสาวกานต์ธิดา ชมภูแสนม.5/15รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา
นางสาวพรสรวง กลิ่นหวลม.5/16รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา
นายธนิก เลปนะวัฒน์ม.6/5ชนะเลิศ และทุนการศึกษา
นายภูมิบดินทร์ กิจเธาว์ม.6/5ชนะเลิศ และทุนการศึกษา
นายธนดล สังข์สุทธิ์ม.5/5ชนะเลิศ และทุนการศึกษา
นางสาวสุกฤตา กาญจนหงษ์ม.6/17ชนะเลิศ และทุนการศึกษา
นายอภิสิทธิ์ โยมะบุตรม.6/16รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา
นางสาววิรัลรัตน์ ทองทาม.6/17รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา
รายชื่อนักเรียน Knw Math Genius Test ปีการศึกษา 2565

KNW Math Genius Tests ม.6 สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คาบ 8
KNW Math Genius Tests ม.3 สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คาบ 8
KNW Math Genius Tests ม.1,2 สอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คาบ 8
KNW Math Genius Tests ม.5 สอบวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 คาบ 8
KNW Math Genius Tests ม.4 สอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คาบ 8

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรและดูคะแนนของตนเอง โดยกรอกเลขประจำตัวนักเรียน ได้ จากที่นี่