(ติวล่วงหน้า ม.3) สําหรับนักเรียนหัองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.2
วันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นําโดยครูกนนกนันท์ วรรณภาส หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้จัดกิจกรรม เติมเต็มความรู้ทางวิชาการ (ตัวล่วงหน้า ม.3) สําหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม. 2 ณ อาคาร 7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีครูชัยณรงค์ คําภูมิหา และครูกอบตระกูล นะรินยา ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อํานวยการ ดร.คมสันต์ ชุมอภัย และคณะ ผู้บริหารทุกท่าน ขอบคุณท่านรองฯหัทกานต์ นารีวิจิตร ที่มาให้กําลังใจลูกๆ ตลอดจนคุณครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ทุกท่านที่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้พัฒศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพเพิ่มเติม