✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้นำนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม “ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565 “

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ สวนนงนุช เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน

กิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายๆฝ่าย จนภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้