กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน

นายศุภณัฏฐ์ วิเศษศักดิ์ ชั้น ม.6/8

ในโอกาสได้รับ ✨รางวัลชมเชย
การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ระดับ ม.ปลาย (จากผู้เข้าแข่งขัน 68 โรงเรียน)

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
นายชัยณรงค์ คำภูมิหา