แก่นนครวิทยาลัยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 :: MSU SciWeek

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน

นายภัคพงษ์ โพทะมาตย์ ชั้น ม.6/20
นางสาวกนกวรรณ โชติอ่อน ชั้น ม.6/20

ในโอกาสได้รับรางวัล ✨รองชนะเลิศอันดับสอง
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครูที่ปรึกษาโครงงาน
1. นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย
2. นายวัชรินทร์ บุญหาญ