ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำโดยครูกนกนันท์ วรรณภาส หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยคุณครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษฯ ม.ต้น และคุณครูในกลุ่มสาระฯ ทุกท่าน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและพิธีมอบเข็มเกียรติยศ สำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 72 คน และจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สำหรับนักเรียน Gifted ม.ต้น จำนวน 242 คน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และมีแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนดี คนเก่ง ในทุกๆด้าน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการนี้มีศิษย์เก่านักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น ที่ประสบผลสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มาร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ด้วย และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนรุ่นปัจจุบันทุกคนให้ประสบผลสำเร็จ

ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ครูธาริณี ราชสีห์
2. ครูชัยณรงค์ คำภูมิหา
3. ครูภัทธิยา แสนจำสาร