กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน
ในโอกาสได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

🚀🚀จรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ 🚀🚀

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (วิทยาเขตนามน)

🥇 รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ต้น
✓ทีมแก่นนครวิทยาลัย 1 ประกอบด้วย
1. นายขวัญประชา สุดชา ชั้น ม.3/2
2. เด็กหญิงพิชญาดา ดาทุมมา ชั้น ม.3/2
3. นางสาวศิริภัสสร ใจชื่น ชั้น ม.3/2

🥇รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย
✓ทีมแก่นนครวิทยาลัย B ประกอบด้วย
1. นายกฤติพงษ์ สีเเก้วนิตย์ ชั้น ม.6/3
2. นายธนดล สายสุด ชั้น ม.6/3
3. นายสิริศักดิ์ ถาวันดี ชั้น ม.6/3

🎉 รางวัลชมเชย ระดับ ม.ต้น
(สถิติความแม่นยำ ลำดับที่ 4)
✓ ทีมแก่นนครวิทยาลัย 2 ประกอบด้วย
เด็กชายณปกร กุนอก ชั้น ม.3/2
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ทศชา ชั้น ม.3/2
เด็กหญิงอัจฉรา ผลาพรหม ชั้น ม.3/2

🎉 รางวัลชมเชย ระดับ ม.ปลาย
(สถิติความแม่นยำ ลำดับที่ 4)
✓ ทีมแก่นนครวิทยาลัย A ประกอบด้วย
1. นายชลัฐกร การนา ชั้น ม.6/3
2. นายชัยสิทธิ์ ไทยอ่อน ชั้น ม.6/3
3. นายภูมิเงิน ผาผง ชั้น ม.6/3

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายวัชรินทร์ บุญหาญ
นายกอบตระกูล นะรินยา