โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม KNW Excursion Camp in SINGAPORE โดยนำคณะนักเรียนและครูในโครงการฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน    SSTC INSTITUTE ประเทศสิงห์คโปร์ ระหว่างวันที่ 27 – 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้เปิดโอกาสให้คณะนักเรียนและครูที่เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสิงห์คโปร์ อีกทั้งยังได้มีโอกาสศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของชาวสิงห์คโปร์ในด้านต่างๆ

นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและช่วยจุดประกายความคิดให้แก่นักเรียนซึ่งจะก้าวมาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ควรส่งเสริมให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป