ในวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อง (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และ เครือข่ายศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ KidBrightIDE บอร์ดสมองกลฝังตัว สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน

โดยในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ดร.วีระเดช ซาตา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและให้กำลังใจแก่ลูกๆที่เข้ารับการอบรมทุกคน

บรรยากาศในการอบรมตลอดทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความสนุกสนาน  นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดในการนำโปรแกรม KidBright ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้ฝึกฝนด้วยการปฏิบัติจริงโดยมีคณะวิทยากรและพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ

[wzslider autoplay=”true”]

กิจกรรมค่ายฯ ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและช่วยจุดประกายความคิดให้แก่นักเรียนซึ่งจะก้าวมาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ควรส่งเสริมให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับกิจกรรมในช่วงท้ายของการจัดอบรม เป็นการนำเสนอผลงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรม KidBright เพื่อช่วยแก้ปัญาในชีวิตประจำวัน ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ช่วยออกแบบและพัฒนาตามปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยกิจกรรมในช่วงนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มต่างนำเสนอผลงานได้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ KidBrightIDE บอร์ดสมองกลฝังตัว จะช่วยให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านความคิดและจินตนาการ เพื่อเปิดประตูสู่มุมมองใหม่ๆในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไป

รายชื่อวิทยากร :
1. นายศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด
2. นางสาวกรวิกา  พูลลาภ
3. นายสุริยา งามเจริญ
4. นางสาวธนัญญา พิทยาเสถียร