กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นศูนย์ประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2562 ผู้ปกครอง/ครู ที่สนใจสมัครสามารถติดต่อสมัคร/ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 7 ห้อง 716 (ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ คณิต)
นายอุเทน นันสมบัติ (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) โทรศัพท์ 081-261-4959