ผลการแข่งขันระดับชั้น ม.1
ชนะเลิศ
เด็กชาย ธันยพัฒน์ ทวีจิตติเกษม
รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชาย วสวัตติ์ โชติวัฒน์กิตติกุล
เด็กหญิง ประณุดา ชุตาพรพงศ์
เด็กหญิง วชิรญาณ์ สีหาจ่อง
เด็กชาย พงศธร คำภีระมี

ผลการแข่งขันระดับชั้น ม.2
ชนะเลิศ
เด็กชาย อชิระ ร่มพฤกษ์
เด็กหญิง บุณฑริกา งามนิรัตน์
รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชาย ชวดล ลาราษฎ์
เด็กหญิง บัณฑิตา เพ็ญโคกสูง

ผลการแข่งขันระดับชั้น ม.3
ชนะเลิศ
เด็กหญิง ปราณปริยา ขุนราช
รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาว พัทธ์ธีรา นาจำเริญ
รองชนะเลิศอันดับ 2
นาย ทัฬหพงศ์ พลมาตย์
นางสาว ธิญาดา รุโจปะการณ์

ผลการแข่งขันระดับชั้น ม.4 (สายวิทย์)
ชนะเลิศ
นางสาว ชัญญา หล้าปุย
นาย สมณ พิมพ์สุนนท์
นาย ขวัญข้าว ตั้งประเสริฐ

ผลการแข่งขันระดับชั้น ม.4 (สายศิลป์)
ชนะเลิศ
นางสาว ปนัดดา หมื่นเฮ้า
รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาว ศุภสิริ พลตื้อ
นางสาว สุธนี แก้วพุ่ม

ผลการแข่งขันระดับชั้น ม.5 (สายวิทย์)
ชนะเลิศ
นางสาว ปรียาภัทร์ ภูชูธรรม
รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาว ชุติกาญจน์ วงศ์ศรี
รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาว พีรดา ทินแท่น
นางสาว พัณณิตา พลพิลา

ผลการแข่งขันระดับชั้น ม.5 (สายศิลป์)
ชนะเลิศ
นาย เดชาวัต วามิล
นาย สิรวิชญ์ ศรีบุดดา
รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาว สุธินี ประชาชู
นาย เด่นดนัย แข็งฤทธิ์

ผลการแข่งขันระดับชั้น ม.6 (สายวิทย์)
ชนะเลิศ
นาย อดิเทพ กองคำ
นางสาว จุฑามาศ ธรเสนา
รองชนะเลิศอันดับ 1
นาย ภัทรพงษ์ บัวภา
นางสาว พัชริดา โยชน์รัมย์
นาย เอกวิทย์ ฤทธิ์เม้า

ผลการแข่งขันระดับชั้น ม.6 (สายศิลป์)
ชนะเลิศ
นาย นัฐพงษ์ วังหน้า
นางสาว ศุภนุช ปิยะธำรงชัย
นางสาว อริสรา อาสายุทธ
นางสาว นนทิชา ศรีอ่อน

เกียรติบัตรสำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน