Author: Jakkrapong Paentong

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการ TEDET

กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นศูนย์ประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2562 ผู้ปกครอง/ครู ที่สนใจสมัครสามารถติดต่อสมัคร/ชำระเงินค่าสมั […]

ค่่ายคณิตสะแกราช
ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

ค่ายคณิต-วิทย์ ห้องเรียนพิเศษม.1 สะแกราช 7-8 สิงหาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เข้าค่ายที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 โดยค่ายนี้นักเรียนจะได้เ […]