Author: MathKNW-admin

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน KNW MATH GENIUS ปีการศึกษา 2562

ผลการแข่งขันระดับชั้น ม.1ชนะเลิศ เด็กชาย ธันยพัฒน์ ทวีจิตติเกษม รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชาย วสวัตติ์ โชติวัฒน์กิตติกุล เด็กหญิง ประณุดา ชุตาพรพงศ์ เด็กหญิง วชิรญาณ์ สีหาจ่อง เด็กชาย พงศธร คำภีระมี ผลกา […]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน KNW A-MATH & SUDOKU ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงโล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน CLICK

gsp
ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

GSP Workshop : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad(GSP) ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อง (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ไ […]

ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ KidBrightIDE บอร์ดสมองกลฝังตัว ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อง (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทย […]

ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

กิจกรรมศึกษาดูงาน KNW Excursion Camp in SINGAPORE (27-30 September2018)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม KNW Excursion Camp in SINGAPORE โดยนำคณะนักเรียนและครูในโครงการฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน  ณ  […]

ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อพวช.) ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ” ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ” […]

ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ได้นำนักเรียนในโครงการ ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม &#82 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ” KNW A-MATH & Sudoku 2018 ” ครั้งที่ 1 ชิงโล่รางวัลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน ทุกระดับชั้น ทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดผู้เล่น A-MATH & Sudoku ประจำปี 2018 ในรายการ ” KNW A-MATH & SUDOKU 2018 ” ครั้งที่ […]