ข่าวสารกิจกรรม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน KNW MATH GENIUS ปีการศึกษา 2562

ผลการแข่งขันระดับชั้น ม.1ชนะเลิศ เด็กชาย ธันยพัฒน์ ทวีจิตติเกษม รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชาย วสวัตติ์ โชติวัฒน์กิตติกุล เด็กหญิง ประณุดา ชุตาพรพงศ์ เด็กหญิง วชิรญาณ์ สีหาจ่อง เด็กชาย พงศธร คำภีระมี ผลกา […]

ค่่ายคณิตสะแกราช
ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

ค่ายคณิต-วิทย์ ห้องเรียนพิเศษม.1 สะแกราช 7-8 สิงหาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เข้าค่ายที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 โดยค่ายนี้นักเรียนจะได้เ […]

gsp
ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

GSP Workshop : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad(GSP) ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อง (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ไ […]

ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ KidBrightIDE บอร์ดสมองกลฝังตัว ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อง (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทย […]

ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

กิจกรรมศึกษาดูงาน KNW Excursion Camp in SINGAPORE (27-30 September2018)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม KNW Excursion Camp in SINGAPORE โดยนำคณะนักเรียนและครูในโครงการฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน  ณ  […]

ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อพวช.) ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ” ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ” […]

ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ได้นำนักเรียนในโครงการ ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม &#82 […]

ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

GSP Workshop : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad(GSP) ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อง (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ไ […]

ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

กิจกรรมทัศนศึกษา one day camp ห้องเรียนพิเศษฯ (Gifted) ม.1 ปีการศึกษา2560

          ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ได้นำนักเรียนในโครงการฯ เข้าร่วมกิจ […]