โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

ค่่ายคณิตสะแกราช
ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

ค่ายคณิต-วิทย์ ห้องเรียนพิเศษม.1 สะแกราช 7-8 สิงหาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เข้าค่ายที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 โดยค่ายนี้นักเรียนจะได้เ […]

gsp
ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

GSP Workshop : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad(GSP) ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อง (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ไ […]

ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ KidBrightIDE บอร์ดสมองกลฝังตัว ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อง (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทย […]