หมายเหตุ :

ม.ต้น* = สอนรวมกับกลุ่มการเรียน Gifted ฟุตบอล ม.ต้น
ม.ต้น** = สอนรวมกับกลุ่มการเรียนภาษาจีน ม.ต้น
ม.ปลาย* = สอนรวมกับกลุ่มการเรียน Gifted ม.ปลาย, Gifted ฟุตบอล ม.ปลาย ,ศิลป์คำนวณ, ศิลป์จีน, ศิลป์ฝรั่งเศส, EP ม.ปลาย
ม.ปลาย** = สอนรวมกับกลุ่มการเรียนศิลป์คำนวณ

ข้อมูลอัพเดทโดยครูจักรพงษ์ แผ่นทอง : วันที่ 12 ธันวาคม 2564

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์