ข่าวสารจากกลุ่มสาระฯ ของเรา

gsp
ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

GSP Workshop : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad(GSP) ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อง (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ไ […]

ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ KidBrightIDE บอร์ดสมองกลฝังตัว ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อง (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทย […]

ข่าวสารกิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษฯ (gifted)

กิจกรรมศึกษาดูงาน KNW Excursion Camp in SINGAPORE (27-30 September2018)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม KNW Excursion Camp in SINGAPORE โดยนำคณะนักเรียนและครูในโครงการฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน  ณ  […]