ห้องทดสอบออนไลน์

[button]แบบทดสอบออนไลน์ By MathKNW[/button]

แหล่งเรียนรู้ทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ต้องการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ในวิชาคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง ตรวจแล้วรู้ผลทันที

[tabs]

[tab title=”คณิต ม.1″]
จำนวนเต็ม
เศษส่วน
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
อัตราส่วนและร้อยละ

[/tab]

[tab title=”คณิต ม.2″]
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
พหุนาม

ความคล้าย
[/tab]

[tab title=”คณิต ม.3″]
สมการกำลังสอง
การแปรผัน

อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ความน่าจะเป็น
[/tab]

[tab title=”คณิต ม.4″]
เซต
ตรรกศาสตร์
จำนวนจริง
หลักการนับเบื้องต้น
เมทริกซ์

[/tab]

[tab title=”คณิต ม.5″]
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เวกเตอร์
จำนวนเชิงซ้อน
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
ลำดับจำกัดและอนุกรมจำกัด
สถิติ1
[/tab]

[tab title=”คณิต ม.6″]
ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
การแจกแจงปกติ
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
แคลคูลัสเบื้องต้น
[/tab]

[/tabs]

Comments are closed.