กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
โดยตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลในกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้

✓ #กิจกรรมซูโดกุ ประกอบด้วย

 1. เด็กหญิงภคพร พันธุชิน ม.3/4
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 🏅
 2. เด็กชายสุรพัศ คงศิริ ชั้น ม.1/6
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 🏅

✓ #กิจกรรมเอแมท ระดับ ม.ต้น
(จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 253 ทีม) ประกอบด้วย

 1. เด็กชายกฤตพล ชุนบุญมา ชั้น ม. 3/4
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 🏅
 2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พงศ์เจริญ ชั้น ม. 2/14
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 🏅

✓ #กิจกรรมเอแมท ระดับ ม.ปลาย
(จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 258 ทีม) ประกอบด้วย

 1. นางสาวปนัสยา ดอกพอง ชั้น ม. 4/1
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 🏅
 2. นางสาวส่องหล้า พิมแหวน ชั้น ม. 4/3
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 🏅
 3. นายกิตติพัฒน์ ถวัลย์เสรีวัฒนา ชั้น ม.6/5
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 🏅

✓ #กิจกรรมคิดเลขเร็ว ประกอบด้วย

 1. นายศุภณัฏฐ์ วิเศษศักดิ์ ชั้น ม. 5/8
  ได้รับรางวัลชมเชย 🎉
 2. เด็กหญิงภคพร พันธุชิน ชั้น 3/4
  ได้รับรางวัลชมเเชย 🎉

ครูผู้ควบคุม
1. นายจักรพงษ์ แผ่นทอง
2. นางสาวภัทธิยา แสนจำสาร
3. นางสาวนาฏลัดดา จุลมา
4. นายนครินทร์ สระแก้ว