✨✨✨✨✨🎉🎉🎉🎉🎉
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

ทีมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลดังนี้

✨✨✨ รางวัลชนะเลิศ ✨✨✨
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย

ตัวแทนนักเรียนประกอบด้วย
1. น.ส.โชติกา ภัทรเกริกชัย ชั้น ม.5/2
2. น.ส. เมธาวี ทายัง ชั้น ม.5/2
3. น.ส. ศิริณภัษ เรืองแสง ชั้น ม.5/2

ครูผู้ควบคุมทีม
1. นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย
2. นายวัชรินทร์ บุญหาญ