✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้นำนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 เข้าร่วมกิจกรรม

#ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 🌟🌟

ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ , ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และอุทยานประวัติศาสตร์วัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน

กิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายๆฝ่าย จนภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้