ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อง (Gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุก เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรม

โดยในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ดร.วีระเดช ซาตา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและให้กำลังใจแก่ลูกๆที่เข้ารับการอบรมทุกคน

บรรยากาศในการอบรมตลอดทั้ง 2 วัน เป็นไปด้วยความสนุกสนาน  นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดในการนำโปรแกรม GSP ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้ฝึกฝนด้วยการปฏิบัติจริงโดยมีคณะวิทยากรและพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ