วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสถานศึกษาและนำไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไป

โดยท่านผู้อำนวยการ ดร. คมสันต์ ชุมอภัย มอบหมายให้ ท่านรองฯ ภานุเดชา ภะวะพินิจ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกท่านโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพเพิ่มเติม