วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้จัดพิธีเปิดค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์กับชาว ต่างชาติ English camp 2022 สําหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จํานวน 100 คน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะทางภาษาอังกฤษ กระตุ้นให้นักเรียนเกิด ความมั่นใจในการสื่อสารและนําเสนอผลงานในรูปแบบภาษาอังกฤษได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง ประชุม วารีวัลเล่ย์รีสอร์ท อําเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ในนามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่านผู้อํานวยการ ดร. คมสันต์ ชุมอภัย ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ และ ขอบคุณท่านผู้ช่วยศุภชัย สุวรรณศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกลุ่มบริการกิจการนักเรียน คณะครูที่ช่วยกํากับดูแลนักเรียน นางสาวถนนนันท์ วรรณภาส นางอรสา ดิษฐเจริญ, ครูชัยณรงค์ คําภูมิหา, นายสุริยา งามเจริญ, นายธนัช ครูปานเนาว์, นายนครินทร์ สระแก้ว, นางสาวพนิตพร สัญจกรกีรติกุล ครูผู้รับผิดชอบโครงการ, คุณครูนาฏลัดดา จุลมา, คุณครูทัศนีย์ หาแก้ว

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้หมด